Masterclasses

In korte tijd op de hoogte worden gebracht over nieuwe wet- of regelgeving, hoe pak ik een privacy impact assessment (PIA) aan of wat bedoelen wij eigenlijk met governance & compliance? Dit zijn – vakinhoudelijke – onderwerpen die in een masterclass worden behandeld.

In één dagdeel weer helemaal up to date. Bijkomend voordeel is dat de masterclasses zeer open zijn opgezet, zodat u veel tijd en ruimte krijgt om uw eigen casus in te brengen. Up to date in uw eigen omgeving noemen wij dat.

Niet alle masterclasses zijn ontwikkeld en worden gegeven door Duthler Associates of First Lawyers. Partners nemen ook het initiatief onderwerpen in een masterclass uit te dragen. En wij vinden het ook een uitdaging dat geïnteresseerden onderwerpen aandragen die wij vervolgens in masterclasses omzetten.

 

Ga naar e learning community of   meldt u aan voor een of meerdere masterclasses

 

3D operatie en privacy

3D operatie staat voor de drie decentralisaties in het sociaal domein. De bijbehorende veranderingen in de Participatiewet, de overheveling van onderdelen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdewet die op 1 januari 2015 zijn ingegaan hebben geleid tot flinke aanpassingen in het gemeentelijke beleid.

Hervormingen in de langdurige zorg en ondersteuning kwamen voort uit de roep om de kwaliteit van zorg en ondersteuning te verbeteren, het versterken van zelf- en samen redzaamheid en het vergroten van de financiële houdbaarheid. Hulpverleners werken intensiever met elkaar samen en de gemeente organiseert de zorg dichterbij, bijvoorbeeld via sociale wijkteams. De wetten hebben elk voor zich tot gevolg dat gemeenten méér persoonsgegevens van méér burgers zijn gaan verwerken. Daarbij behoren ook medische en strafrechtelijke persoonsgegevens, en dus bijzondere persoonsgegevens. Gemeenten moeten daarnaast ook uitdrukkelijk  rekening  houden met de eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Duthler Academy verzorgt een masterclass ‘3D operatie en privacy: mag dat allemaal wel?’ over de gevolgen van de Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet voor de gemeenten. Hierbij komt grondig en gericht de privacy en de bescherming van persoonsgegevens bij gegevensuitwisseling tussen verschillende kolommen in het sociaal domein aan bod.

Wet clientenrechten en privacy : wat mag u wel en niet met gezondheidsgegevens?

Het wetsvoorstel Clientenrechten bij elektronische verwerking van gegevens is op 1 juli 2014 door de Tweede Kamer aangenomen. Naar verwachting wordt de wet in het najaar door de Eerste Kamer aangenomen. Het voorstel stelt hoge eisen aan de partners die gegevens uitwisselen en aan de informatiesystemen die ze daarbij gebruiken.  Zo moeten clienten in de zorg toestemming geven, voordat zorgaanbieders medische persoonsgegevens mogen uitwisselen door middel van een elektronisch uitwisselingsysteem.

Duthler Academy verzorgt een Masterclass ” Wet clientenrechten en pricacy : Wat mag u wel en niet met patientgegevens?” Tijdens deze masterclass leert u wat u wel en niet met patientgegevens mag doen. Hierbij komt grondig en gericht de privacy en de bescherming van persoonsgegevens bij gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders aan de orde. Verder vertellen wij u in deze masterclass waar zorgaanbieders op moeten letten als het gaat om de beveiliging van patientgegevens.

ICT-contracten: de uitleg van (commerciële) contracten

Bijna elke bedrijfsvoering is tegenwoordig afhankelijk van ICT (softwareapplicaties, hardware en infrastructuur) en daarmee ook afhankelijk de continuïteit van de ICT-leverancier. Deze sessie zal onder meer inzoomen op de onderhandelingsfase (précontractuele fase), waarvan kan worden gezegd dat die van groot belang is; een goede onderhandeling over standaard voorwaarden en contracten kan voorkomen dat u niet afhankelijk wordt van uw leverancier. Maar waardoor ontstaat afhankelijkheid en hoe voorkom je die? Dit zijn vragen die tijdens deze sessie zullen worden beantwoord. Ook zullen de inleiders u bijpraten over niet-commerciële contracten, waaronder de consumentenkoop. Op dat vlak doen zich bovendien ontwikkelingen voor, waarbij zal worden stilgestaan. De inleiders zullen ook stilstaan bij onderwerpen als algemene voorwaarden, garanties en vrijwaringen, disclaimers, niet-nakoming en standaardclausules (“boilerplate clauses”).

Eerste hulp bij wanprestatie

Veel ICT-contracten laten zich typeren als langdurige contractrelaties. Veelal onbewust. Als van een duurrelatie sprake is, kan dat gevolgen hebben voor de mogelijkheden om de overeenkomst te beëindigen. Zeker in tijden van economische crisis kan dat problematisch zijn. In deze sessie zullen wij bespreken wanneer er sprake is van een duurrelatie en in hoeverre dat gevolgen heeft voor de opzegbaarheid van het contract. Daarnaast zullen wij ingaan op de aspecten die de risico’s die kleven aan beëindiging van een duurcontract beperken. Vragen als: wat te doen als een wederpartij niet nakomt? Hoe kun je zo veel mogelijk voorkomen dat je zelf niet wordt aangesproken wegens wanprestatie? En hoe doe ik aan dossieropbouw? Ook zullen de inleiders stil staan bij standaardclausules (“boilerplate clauses”).

Geschilbeslechting: mediation & arbitration

Wat is het verschil tussen de traditionele rechtsgang, mediation en arbitration? En wanneer kies je voor één van deze drie vormen van geschilbeslechting? En als de keuze is gemaakt voor mediation of arbitration, waarop moet je dan letten in het kader van tijd, kosten en bewijs? Deze en andere vragen komen tijdens deze sessie aan bod.

Cloud, het digitale goud

“Cloud computing” is aan de orde van de dag. In deze sessie wordt ingegaan op de vraag welke privacyregels precies gelden voor het verwerken van persoonsgegevens in de cloud. Toezichthouders zoals De Nederlandse Bank, OPTA en Cbp verwachten dat ondernemingen “in control” zijn over hun dataprocessen en systemen en verder het bewijs kunnen leveren dat benodigde opt-ins ook daadwerkelijk zijn verkregen. Onder de nieuwe Europese Privacy Verordening wordt dit zelfs een expliciete eis waarop een maximale boete van 2%van de wereldwijde omzet staat. Het behoeft weinig toelichting dat “in control” zijn een uitdaging is indien ondernemingen data verwerken in de cloud, gefaciliteerd door een externe cloudaanbieder. In deze sessie zal allereerst worden besproken welke contractuele bepalingen ervoor kunnen zorgen dat de onderneming en externe cloudaanbieder hun verplichtingen aan toezichthouders kunnen nakomen. Vervolgens zal worden besproken hoe ondernemingen hun compliance op dit gebied (praktisch) kunnen inrichten en aantonen dat zij “in control” zijn.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Vergroot in één klap substantieel uw kennis over bestuurdersaansprakelijkheid. Naarmate ondernemingen groeien, is de kans groter dat bestuurders en commissarissen overzicht en inzicht in hun onderneming verliezen. In het verliezen van overzicht en inzicht schuilt een potentieel “probleem”, namelijk dat bestuurders en commissarissen mogelijk aansprakelijk zijn voor bedrijfsprocessen en verwerkingen waarvan u niet eens wist dat die plaatsvonden. De inleiders zullen de mogelijke juridische aansprakelijkheden bespreken aan de hand van praktijkvoorbeelden. Tevens zullen zij u voorzien van praktische tips ter voorkoming van het verlies van overzicht en inzicht.