Masterclass MedMij verdieping

MedMij faciliteert de digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen inwoners van Nederland en zorgverleners en creëert het vertrouwen dat dit veilig, betaalbaar, toekomstbestendig en gebruiksvriendelijk gebeurt. MedMij doet dit onder andere met een afsprakenstelsel, dat bestaat uit afspraken op juridisch, organisatorisch, technisch, financieel, communicatief en semantisch gebied. Partijen die deelnemen aan het MedMij afsprakenstelsel committeren zich aan deze afspraken.

Doel

In deze masterclass worden specifieke onderdelen van het afsprakenstelsel nader uitgediept en wordt nader ingegaan op de gespecificeerde toestemming, zoals die per 1 juli 2020 op basis van de Wab-vpz (Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg) verplicht wordt gesteld. De juridische achtergronden en aspecten worden behandeld, alsook de wijze waarop aan deze verplichting kan worden voldaan met bijvoorbeeld smart contracting waarbij geredeneerd wordt vanuit de persoonlijke gezondheidsomgeving.

Inhoud

  • Rollen, beheerverantwoordelijkheiden, beleid en governance van de Stichting MedMij;
  • Nadere inhoud normenkader en aantoonbare nakoming;
  • Eisen en governance standaarden MedMij;
  • Inhoud en werking gespecificeerde toestemming.

Gedurende de masterclass en na afsluiting is er uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen. De masterclass wordt aangeboden middels een e-learning omgeving en een workshop van een dagdeel op één van onze vestigingen.