Methodologie

Bij het ontwikkelen van de verschillende onderdelen van de Opleiding FG en de andere aangeboden workshops, masterclasses en trainingen hanteren wij de Bloom taxonomie. Deze taxonomie is gericht op het ontwikkelen van lesmateriaal. Bloom’s Taxonomy verdeelt het cognitieve domein in een aantal leerdoelen die oplopen van simpel tot complex. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het lagere-orde denken en het hogere-orde denken.

Schematisch weergegeven ziet het er als volgt uit:

Lagere orde denken:

Niveau 1 – Onthouden

Niveau 2 – Begrijpen

Niveau 3 – Toepassen

Opslaan en ophalen van informatie (herkennen) Begrijpen van informatie (kennen) Gebruiken van kennis
Kennis van data, gebeurtenissen, plaatsen Betekenis geven aan informatie Toepassen van methoden, concepten, theorieën in nieuwe situaties
Kennis van belangrijkste ideeën Vertalen van kennis naar nieuwe context Oplossen van problemen met gebruik van noodzakelijke kennis of vaardigheden
Beheersing van een inhoudelijk onderwerp Interpreteren, vergelijken (overeenkomsten en verschillen) van feiten
Ordenen, groeperen, afleiden van oorzaken
Voorspellen van gevolgen

Hogere-orde denken

Niveau 4 – Analyseren

Niveau 5 – Evalueren

Niveau 6 – Creëren

Patronen herkennen Ideeën vergelijken en van elkaar onderscheiden Gebruikt bestaande ideeën om nieuwe te creëren
Organisatie van onderdelen Inschatten van de waarde van theorieën, beroepsproducten Generaliseren op basis van wat bekend is
Herkennen van verborgen betekenissen Maken van beargumenteerde keuzes Multidisciplinaire toepassing; relateren van kennis uit verschillende disciplines
Identificatie van samenstellende elementen Verifiëren van de waarde van bewijzen Voorspellen, conclusies trekken
Herkennen van subjectiviteit