Trusted Third Party (TTP)

Vanuit de noodzaak om potentiële aansprakelijkheidsrisico’s in ketens en netwerken van verwerkingen van persoonsgegevens te beheersen heeft Duthler Associates het concept van de Trusted Third Party (TTP) opnieuw doordacht en aangepast aan de eisen die huidige en voorzienbare toepasselijke wet- en regelgeving daaraan stellen. Door Duthler Associates is een TTP Policy opgesteld, waarin het begrip TTP verder wordt uitgewerkt en in een breder kader wordt geplaatst.

De TTP voert de regie en ziet toe op de uitvoering van afspraken in het kader van gegevensuitwisseling, die door ketenpartijen onder meer zijn vastgelegd in bewerkersovereenkomsten. Compliance vereist immers dat er regie gevoerd wordt over de gehele keten van betrokkene(n), verantwoordelijke(n) en bewerker(s). De TTP is de onafhankelijke en onpartijdige entiteit die zorgt voor de noodzakelijke randvoorwaarden om in overeenstemming met wet- en regelgeving te handelen. De TTP is slechts bevoegd in zaken die betrekking hebben op gegevensbescherming en dan voor zover ketenpartijen haar daartoe opdracht geven. De TTP beperkt zich tot non-competitieve onderwerpen: aan de regelgeving voor gegevensbescherming moeten alle ketenpartijen immers in gelijke mate voldoen.

De TTP kan deze verschillende functies vervullen, doordat zij een plek krijgt in de TTP Policy gedreven weerbare bewerkersovereenkomsten, die partijen in een keten met elkaar sluiten, en door het van toepassing verklaren van de TTP policy op deze overeenkomsten.

TTP aansluitovereenkomst

De rol van TTP bij de toepassing van een weerbare bewerkersovereenkomst wordt vervuld door Duthler Associates. Duthler Associates kan deze rol alleen adequaat invullen als ketenpartijen de TTP daartoe in staat stellen. De ketenpartijen en de TTP maken daartoe afspraken hoe met elkaar om te gaan. Dit wordt geregeld in de TTP aanlsuitovereenkomst. Aangezien de TTP ook een bewerker van persoonsgegevens is, bevat deze aansluitovereenkomst ook bepalingen op het vlak van gegevensbescherming en privacy.

TTP Servicedesk

Ten behoeve van ht functioneren van de TTP is een Servicedesk ingericht. Vanuit deze Servicedesk beantwoorden medewerkers (per telefoon en/ of e-mail)   inhoudelijke vragen. De TTP Servicedesk is te bereiken via 070-392 22 09 of info@duthleracademy.nl

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een TTP of heeft u aanvullende vragen? Aarzelt u dan niet contact op te nemen per mail met André Biesheuvel of telefonisch via 070-392 22 09.