Veelgestelde vragen

Leergang FG

Wat is de Leergang FG?

De Leergang FG is een tweejarige opleiding op hbo-masterniveau die opleidt tot functionaris voor gegevensbescherming zoals bedoeld in de artikelen 62 t/m 64 van de Wet bescherming persoonsgegevens en 37 t/m 39 van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (EU)2016/679 van 27 april 2016 (verder kortweg Avg genoemd).

Wat doet een FG?

De FG vormt de spil in het proces van continu, aantoonbaar beschermen van persoonsgegevens, zie artikel 37 tot 39 Avg. Zijn taken vervult de FG ten behoeve van de organisatie én het maatschappelijk verkeer. De FG houdt binnen een organisatie toezicht op de naleving van de wet, met name de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en Avg. Tevens zal de FG de privacy- en gegevensbescherming waarborgen in de organisatiestructuur en ICT-systemen.

De FG rapporteert periodiek aan de leiding van de organisatie. Om deze taken adequaat te kunnen vervullen ziet de FG toe op de privacyboekhouding waarin het bewijs van effectieve werking van de getroffen beheers- en beveiligingsmaatregelen systematisch wordt vastgelegd en beheerd. Tot deze boekhouding behoren ook de uitgebrachte adviesrapporten, bewerkersovereenkomsten, uitkomsten gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en alle andere relevante informatie.

Alle betrokkenen van wie persoonsgegevens verwerkt worden, zoals klanten, patiënten en personeelsleden, kunnen bij een FG terecht voor informatie over en inzage in de eigen verwerkte persoonsgegevens of voor klachten. De FG levert daarmee een belangrijke bijdrage aan correct gebruik van vertrouwelijke persoonlijke gegevens door de organisatie. Meer informatie over de functie van de FG leest u in het artikel “De FG, een schaap met vele poten”.

Wat kan ik als ik de Leergang FG heb afgerond?

Deelnemers die de Leergang FG hebben afgerond zijn in staat om op hoog niveau te functioneren in organisaties waar zich complexe vraagstukken voordoen rond privacy en gegevensbescherming. Zij voldoen aan de eisen die de Avg aan een FG stelt. Zij beschikken over de “professionele kwaliteiten en, in het bijzonder, (…) deskundigheid op het gebied van de wetgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming en (het) vermogen de in artikel 39 bedoelde taken te vervullen” (artikel 37  lid 5 Avg).

Wat zijn de arbeidsmarktkansen voor afgestudeerden van de Leergang FG?

De Avg vereist dat overheidsorganisaties een FG benoemen. Niet-overheidsorganisaties moeten een FG benoemen als hun omvang en/of hun doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen, of als ze hoofdzakelijk zijn belast met grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van gegevens (artikel 37 lid 1 Avg). Op grond van deze criteria heeft de International Association of Privacy Professionals berekend dat er als gevolg van de inwerkingtreding van de Avg tenminste 28.000 FG’s in Europa nodig zullen zijn. Onze verwachting is  dat er alleen in Nederland al enkele duizenden FG’s nodig zijn. Het aantal FG’s in het register van de AP bedroeg in juni 2016 circa 500.
Na het succesvol afleggen van de tentamens van de eerste drie modules van de leergang, wordt de deelnemer als “aspirant-FG” opgenomen in het Duthler Academy FG Register. Bij voltooiing van de Leergang FG worden afgestudeerden als “register FG” opgenomen in het Duthler Academy FG Register. Het FG Register is online te raadplegen voor iedereen die op zoek is naar een FG. Als “aspirant-FG” kunt u onder begeleiding van Duthler Academy al aan de slag.

Hoe lang duurt de Leergang FG?

De Leergang FG is een opleidingstraject dat in twee jaar wordt aangeboden. In de praktijk doen deelnemers er soms iets korter of langer over, bijvoorbeeld als een module later ingehaald moet worden of als zij de tijdsbelasting willen variëren.

Wanneer kan ik beginnen met de Leergang FG?

De Leergang FG kent flexibele instroommomenten, naast de vaste startmomenten in september en januari. Neem contact op met Duthler Academy over de vraag wanneer de eerstvolgende groep start.

Gelden er toelatingseisen voor de Leergang FG?

Iedereen die een hbo- of academische opleiding heeft behaald is in principe toelaatbaar. Ook in de praktijk verworven competenties kunnen een goede basis voor deelname aan de Leergang FG zijn. Geschiktheid voor de opleiding wordt beoordeeld in een intakegesprek dat uitmondt in een studieadvies.

Kan ik vrijstellingen krijgen voor modules van de Leergang FG?

Om borg te kunnen staan voor de kwaliteit van het diploma vereist Duthler Academy dat iedereen het volledige opleidingsprogramma volgt. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kent de examencommissie een vrijstelling voor een module toe voor eerder met goed gevolg afgelegde tentamens of examens in het hoger onderwijs, dan wel voor buiten het hoger onderwijs opgedane kennis of vaardigheden, zoals bepaald in artikel 2.17 van de onderwijs- en examenregeling van de Leergang FG.

Een verzoek tot vrijstelling kan worden ingediend bij de examencommissie via het emailadres: examencommissie@duthler.nl.  Een verzoek om vrijstelling moet bewijsstukken (bijvoorbeeld diploma’s) bevatten.

Hoe studeer ik voor de Leergang FG?

De voorbereiding op een module van de Leergang FG bestaat uit het bestuderen van de verplichte en de aanbevolen literatuur op de e-learning omgeving en uit het maken van een diagnostische toets aan de hand waarvan de deelnemer kan bepalen wat zijn kennisniveau is. Elke module kent daarnaast een workshop van 4 uur die gehouden wordt van 10 tot 14 uur bij Duthler Academy in Den Haag. De groepsgrootte van de workshops varieert tussen de vijf en tien deelnemers. Van de deelnemers wordt een actieve opstelling verwacht. Elke module wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen met open vragen en meerkeuzevragen. Het tentamen moet na het volgen van de workshop binnen een vooraf opgegeven periode  worden gemaakt en ingeleverd.

Hoeveel tijd kost mij de Leergang FG?

De studiebelasting van de Leergang FG bedraagt 20 uur voor een module die bestaat uit een dagdeel: 4 uur deelname cursus op locatie Frankenslag en 16 uur zelfstudie. De studiebelasting voor de gehele Leergang FG bestaat uit 30 modules verdeeld over 30 dagdelen. De totale studiebelasting van de Leergang FG bedraagt daarmee 600 uur.

Wat kost de Leergang FG?

De Leergang FG kost € 500 exclusief BTW per module. Er zijn in totaal 30 modules. De totale kosten voor de gehele leergang komt daarmee op € 15.000 exclusief BTW. Het is mogelijk om de Leergang FG in delen te volgen. De kosten variëren dan naar het aantal modules waarvoor wordt ingeschreven.

Wie zijn de docenten van de Leergang FG?

De docenten van de Duthler Academy bestaan voor het grootste deel uit adviseurs en professionals die werkzaam zijn in de praktijk van Duthler Associates, Europa Compliance en First Lawyers. Zij hebben veel ervaring met het adviseren over gegevensbescherming en het opleiden van medewerkers van klanten. Daarnaast maakt Duthler Academy gebruik van deskundige gastsprekers. Klik hier voor meer informatie over de docenten.

Wat levert de Leergang FG mij op?

Na succesvolle afsluiting van de Leergang FG, als alle tentamens zijn behaald, ontvangt de deelnemer een certificaat van Duthler Academy. Na het succesvol afleggen van de tentamens van de eerste drie modules, wordt de deelnemer als “aspirant-FG” opgenomen in het Duthler Academy FG Register. Bij voltooiing van de Leergang FG worden afgestudeerden als “register FG” opgenomen in het Duthler Academy FG Register. Het FG Register is online te raadplegen voor iedereen die op zoek is naar een FG.

Hoe zit het met PE of PO punten?

Het opleidingstraject voor NBA-accountants is voorzien van het CEDEO-keurmerk. Accountants verdienen PE-punten door een opleiding gegevensbescherming te volgen bij Duthler Academy. Duthler Associates bereidt de erkenning van de Leergang FG als postinitiële masteropleiding op hbo-niveau voor. Duthler Academy zal accreditatie van de Leergang FG aanvragen zodra dat volgens de regels van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie mogelijk is. Ondertussen verzamelt Duthler Academy erkenningen van onderdelen van de Leergang FG en daarop gebaseerde masterclasses.

Awareness raising programma

Waaruit blijkt de wettelijke verplichting tot een bewustwordingsprogramma?

Onder de Avg wordt het aanstellen van een FG verplicht voor veel organisaties. Zie artikel 37 lid 1 Avg. In artikel 39 lid 1 sub b van de Avg staat het volgende over de taak van de FG:

”De functionaris voor gegevensbescherming vervult ten minste de volgende taken:

b) toezien op naleving van deze verordening, van andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen en van het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel en de betreffende audits;”

De medewerkers moeten dus daadwerkelijk bewust worden gemaakt en opgeleid worden. Voor grote organisaties is klassikaal onderwijs praktisch niet haalbaar en nieuwskanalen hebben vaak onvoldoende bereik. Het programma Awareness raising van Duthler Academy ondervangt deze beperkingen.

Op welke manier kunnen bedrijven controleren of hun medewerkers de workshop doorlopen?

Op basis van het programma en de voortgang wordt de leidinggevende van elke medewerker maandelijks geïnformeerd over de vorderingen. Daarnaast krijgt uw organisatie een overzicht op metaniveau van de vordering per groep of afdeling. Dit overzicht is beschikbaar voor de FG en het bestuur. De leidinggevende kan het proces van bewust worden modereren. De verantwoordingsinformatie voldoet aan de eisen van privacy en security accounting (GAAGN) en kan geautomatiseerd worden opgenomen in een privacy en security boekhouding van de organisatie.

Hoe garandeert Duthler Academy de kwaliteit van het programma?

Zowel de e-learning als het ondersteunende programma zijn opgezet door een goed opgeleide FG die het programma in uw organisatie begeleidt en daarbij een deskundige gesprekspartner is voor uw eigen FG of projectleider.

Hoe draagt het programma Awareness raising bij aan het aantonen van de effectieve werking zoals verplicht onder de Avg?

Door het documenteren van de opleiding en de voortgang van de medewerkers kunt u aantonen dat uw medewerkers zijn opgeleid en dat u op effectieve wijze beheersmaatregelen neemt. Om te voorkomen dat daar steeds weer een audit op gedaan moet worden, waardoor een audit overkill kan ontstaan, krijgt u een GAAGN. Op basis van een GAAGN wordt de effectieve werking van het awareness raising programma getoetst en worden de resultaten hiervan geautomatiseerd opgenomen in een privacy en security boekhouding  van de organisatie als bewijs van effectieve werking van het awareness raising programma. Dit alles is in lijn met de eisen van de Avg.

Waaruit blijkt de wettelijke verplichting tot het aantonen van de effectieve werking?

Artikel 24 lid 1 van de Avg vereist dat de genomen maatregelen aantoonbaar zijn:

‘’Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treft de verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met deze verordening wordt uitgevoerd. Die maatregelen worden geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.’’

Op welke manier zorgt Duthler Academy ervoor dat de kennis door de tijd heen op het vereiste niveau blijft?

Kennis vervaagt door de tijd heen. Daarom is het belangrijk om kennis regelmatig op te frissen. Duthler Academy ondersteunt dit proces door het aanbieden van jaarlijkse update-trainingen. Daarnaast worden periodiek nieuwsberichten aangeleverd die intern verspreid kunnen worden. Deze nieuwsberichten gaan vergezeld van aanwijzingen voor de leidinggevenden zodat zij het onderwerp kunnen bespreken op het reguliere werkoverleg.

Kan de e-learning op mijn bestaande platforms draaien?

Dat is van meerdere factoren afhankelijk. Wij bespreken graag uw wensen en de mogelijkheden.

Hoe voeg ik mijn medewerkers toe aan de e-learning?

U kunt de medewerkers handmatig toevoegen. Het is ook mogelijk om de e-learning te koppelen aan de meest gebruikte HRM-software. Op die manier kunnen de contactgegevens geautomatiseerd worden binnengehaald. Het bouwen van een koppeling is meerwerk.

Kan ik zelf materiaal invoegen?

Door de modulaire opzet is het relatief eenvoudig om bedrijfseigen beeldmateriaal, processen en maatregelen in de training te integreren en daarmee een training op maat te maken. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Op welke divices werkt de e-learning?

De e-learning is te gebruiken op de PC, smartphone of tablet.